Tutkimus ja kehitys

Lääketiede

Mitä on köyhyystutkimus?

Köyhyyttä voidaan katsoa monelta eri näkökannalta. Yksi asia on kuitenkin aina yhtenäinen, köyhällä ei ole varaa tarvittaviin elämän välttämättömyyksiin.

  • Suhteellinen köyhyys

Suhteellinen köyhyys tarkoittaa aina sekä yksilön ,tai laajemman ryhmän pienempää elintasoa, tai muuta huono-osaisuutta verrattuna muuhun väestöön. Suhteellisen köyhyyden katsotaan lisääntyvän aina yhteiskunnan niin sanottuina lama-aikoina, jolloin useampi yritys irtisanoo

samanaikaisesti henkilöstöään ja näiden elintaso laskee.

Suhteellinen köyhyys lisääntyy myös silloin, kun esimerkiksi kokopäivätyötä ei ole riittävästi tarjolla, vaan elintaso rakentuu monesta eri työstä, tai yhteiskunnan tukirahoista. Suhteellinen köyhyys estää siis osallistumisen yhteiskunnan kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin toimintoihin parempituloisiin verrattuna.

  • Absoluuttinen köyhyys

Absoluuttinen, äärimmäinen köyhyys tarkoittaa, että elämisen vähimmäisedellytykset eivät yhden henkilön, tai isomman ryhmän kohdalla tule täyttymään siinä määrin kuin pitäisi.

Asumisen, vaatetuksen ja päivittäisen ravinnon saannin vähimmäisedellytykset eivät siis täyty ollenkaan, tai siinä määrin kuin paremmin ansatsevilla henkilöillä. Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, että elämiseen on varaa käyttää päivittäin alle 1,90 dollaria eli noin 1, 70 euroa. Yleisesti puhutaan myös mediaanitulosta, jolla tarkoitetaan niin sanottua keskimmäistä tuloa, kun laitetaan kotitalouksien tulot suuruusjärjestykseen.

Suomalainen köyhyys

Eräs varma tosiasia on, että huonompiosaisia henkilötä tulee aina olemaan, eli köyhyys ei Suomesta tule koskaan häviämään. Käytännössä Suomessa asuu väestöryhmiä, joihin kuuluvat eivät ole päässeet mukaan hyvinvointivaltion tarjoamien etuuksien piiriin.

  • Pitkäaikaistyöttömät

Erityisesti monilla pitkäaikaistyöttömilla kokoaikaisen työpaikan saaminen voi ajoittain olla erittäin haasteellista. Pitää muistaa, että kaikkialla työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, joten työntekijöiden ammattitaito saattaa ruostua, ellei oman alan työtä pääse tekemään.

  • Turvapaikanhakijat

Akuutin köyhyysriskin piiriin kuuluvat myös sekä turvapaikkaa hakevat, että jo turvapaikan saaneet henkilöt. Maahanmuuttajille ensisijaisia turvallisuutta lisääviä tekijöitä ovat suomen kielen oppiminen ja koulutukseen hakeutuminen.

  • Opiskelijat

Opiskelijoiden köyhyys näyttää jatkuvan vuodesta toiseen. Suomi panostaa hyviin koulutusmahdollisuuksiin ja sen myötä parempaan tulevaisuuteen, mutta se ei vielä opiskeluaikana näy opiskelijan kukkarossa.

  • Toimeentulotuen saajat

Toimeentulotuen saajat ovat kasvava köyhyysryhmä. Toimeentulotuki ei ole milloinkaan ensisijainen tuki, vaan se viimeinen mikäli muu toimeentulo ei ole hakijan elämäntilanteessa

mahdollinen. Toimeentulotuen saajista suurin osa on yleensä yksin asuvia nuoria, kun taas toinen toimeentulotukea tarvitseva ryhmä ovat pienen eläkkeen varassa elävät henkilöt.

Maaseudulla ja pienimmissä kaupungeissa köyhyys on yleensä suurinta. Typaikat sijaitsevat muualla ja työhön kulkemiseen tarvitaan omaa autoa, sillä julkinen liikenne on maaseudulla vähäistä tai olematonta.

Maaseudulla moni alkaa yrittäjäksi tai kevyt-yrittäjäksi. Maanviljely, karjanhoito- ja metsänhoito ovat aina olleet maaseudun perinteisiä töitä, joita harjoitetaan yhä pienemmässä määrin. Suureksi avussa metsätyössä on edullinen ja tehokas klapikuljetin, joka tehostaa huomattavasti puun jalostamista klapeiksi.

Ylivelkaantuminen ja väärät kulutustottumukset

Ylivelkaantuminen ja luottotietojen menettäminen ovat usein se ensimmäinen askel, joka johtaa velkaantumiseen. Kulutusyhteiskunta luo jatkuvasti monia tarpeita, joka tuo painetta kuluttaa rahaa vaatteisiin, lomaan, elektroniikkaan ja kaikkeen mahdolliseen maan ja taivaan välillä. Työssäkäyvä, koulutettu köyhä on nykyään erittäin yleinen tapaus kaikkialla maailmassa.

Keinoja köyhyyden poistamiseen

Tehokkaimmat keinot köyhyyden vastustamiseen ovat hyvä koulutus ja vakituinen työ. Aktiivisuus työn hakemisessa ja etätyön lisääntyminen ovat päivän sana. Koulutusmahdollisuuksia on paljon ja monilla henklöillä on useampi tutkinto erilaisten töiden suorittamiseen. Opiskella voi missä iässä tahansa ja tieto sekä kokemus on aina plussaa nykyajan työelämässä.

Köyhyys ei ole periytyvä ominaisuus, vaan jokainen voi parantaa mahdollisuuksiaan elämässä ja työssä menestymiseen.